^
Get Adobe Flash player

Założyciele stowarzyszenia "Michałki"

Informacje wstępne

Miło nam zakomunikować, że dnia 25.02.2016 r. w Naszej Parafii zostało utworzone stowarzyszenie "Michałki".

KRS 0000603876

Regon 363810893

NIP 667 176 80 10

 

Struktura

Sypniewska Halina - prezes zarządu

Szczepaniak Hieronim - wiceprezes zarządu

Grajek Elżbieta - sekretarz

Kużaj Jadwiga - skarbnik

Gorzkowski Jan - członek zarządu

 

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:

A) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
B) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIEKA MEDYCZNA DLA OSÓB CIĘŻKO CHORYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB CHORYCH TERMINALNIE;
C) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, W SZCZEGÓLNOŚCI POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK PATOLOGICZNYCH ORAZ WSPIERANIE RODZIN WIELODZIETNYCH;
D) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
E) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
F) DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA;
G) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
H) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
I) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
J) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
K)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
L) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
M) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
N) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

Statut stowarzyszenia

Dokument do pobrania.

Copyright © 2018.  Rights Reserved.